Regulament Concurs

LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada ………….. – ……………. și urmează să fie organizat și desfășurat pe teritoriul României.

SNKRIND, în continuare Organizatorul, își rezervă dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod public.

DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente în România.

Participanții trebuie să fie posesori ai unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat).

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

PREMIILE ACORDATE

În cadrul concursului sunt acordate următoarele premii:  (enumerarea premiilor), în valoare de ……….. .

Extragerea câștigătorilor va avea loc în data de ............... .

Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul ……………...

Câștigătorii vor fi anunțați și prin intermediul unui mesaj pentru a fi informați în legătură cu modalitatea exactă de a intra în posesia premiului

Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Tombolă, desemnat câștigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A. Să îndeplinească condițiile descrise în Secțiunea 2 a prezentului Regulament.

B. Să răspundă la telefon/email/mesaj când va fi contactat de către organizator sau reprezentanții acestuia, pentru a i se acorda premiul.

Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea campaniei. Daca în urma contactării participantul nu răspunde la telefon/email, acesta pierde calitatea de câștigător.  

Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

C. Să prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate în original și/sau copie.

La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câștigătorul un Proces Verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului, în sensul că îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării premiului și semnătura acestuia.

Participantul la Concurs, desemnat câștigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puțin una dintre condițiile prezentate mai sus, își pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia premiului. 

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este în incapacitate fizică de a se deplasa pentru a ridica premiul, atunci este necesară existența unei procuri semnată și autentificată la un Notar de către câștigător, procură ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declarații prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum și de plată de despăgubiri sau reclamații de orice natură în legătură cu acesta.

Cesionarea premiilor către alte persoane nu este posibilă decât cu acordul expres al Organizatorului.

ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul, precum și alte persoane implicate în Concurs nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli de tipar de pe comunicările publicitare.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea organizatorului.

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Concurs.

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale  ale participanților / câștigătorilor la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participantul la promoție, în calitate de persoană vizată, are conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art. 15).

FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Codul civil.

Organizatorul dacă invocă forța majoră este obligat să comunice participanților la concurs, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

Prezentul regulament este guvernat de legislația română.

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.